Aanpassing RAD wetgeving (Regeling Agressieve Dieren) in Assen

Onlangs is in Assen de RAD wetgeving aangepast. De Boerboel valt in Assen nu ook onder deze regeling. Zie onderstaand het volledige (aangepaste) wetsartikel.

Protocol Pitbull Terrier & bijtincidenten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie

Gemeente Assen

Officiële naam regeling

Protocol Pitbull Terrier & bijtincidenten

Citeertitel

Protocol Pitbull Terrier & bijtincidenten

Besloten door

burgemeester

Deze versie vervalt / is vervallen op (als de vervaldatum is vastgesteld)

 

Onderwerp

Openbare orde/bevolking

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Grondslagen

1. Algemene Plaatselijke Verordening, art. 2.4.20
2. Gemeentewet, art. 172
3. Wetboek van Strafvordering
4. Gezondheids- en Welzijnswet Dieren (GWD), art. 74

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1. Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking­treding

Terug­werkende kracht

Betreft

Ontstaansbron:
datum ondertekening;
bron bekendmaking

Inwerkingtreding: datum ondertekening;
bron bekendmaking

Voorstel
gemeenteraad

9-6-2004

 

nieuwe regeling

9-6-2004
Berichten van de Brink, 15-12-2005

9-6-2004
Berichten van de Brink, 15-12-2005

09-06-2004, BB/502065.1.17

PROTOCOL PITBULL TERRIER EN BIJTINCIDENTEN

Vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Assen d.d. 09-06-2004

Inwerkingtreding:09-06-2004


PROTOCOL
Pitbull Terriërs & bijtincidenten
1. WETGEVING
In 1993 is de ministeriële Regeling Agressieve Dieren ("Pitbullregeling"), zoals bedoeld in artikel 73 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in werking getreden. Deze
regeling houdt in dat honden van het Pitbull Terriër type met ingang van deze datum, in Nederland niet meer mogen worden gehouden, gefokt of verhandeld.
1.1 Pitbullachtigen
Aangezien de Pitbull in ons land geen erkend ras is, werden uiterlijke kenmerken en eigenschappen vastgelegd. Iedere hond die voldoet aan deze "standaard" wordt beschouwd als Pitbullachtige. In de Regeling Agressieve Dieren (RAD), die tot op heden uitsluitend van kracht is voor wat betreft de Pitbull, worden nog vijf andere rassen genoemd, te weten:
§ American Staffordshire Terriër;
§ Fila Brasileiro;
§ Dogo Argentino;
§ Mastino Napolitano;
§ Rottweiler.
1.2 Verplichtingen
Voor de genoemde rassen is fokbeperkingen van kracht. De ouderdieren moeten met goed gevolg een MAG test hebben gevolgd. Voor Pitbullachtige honden geldt de verplichting tot:
§ Onvruchtbaar maken;
§ Muilkorven;
§ Kort aanlijnen;
§ Identificeren;
§ Registreren.
Wanneer de bovengenoemde rassen niet gechipt zijn en niet beschikken over een stamboom, dan worden de dieren, vanwege de uiterlijke kenmerken aangemerkt als een pitbullachtige.
1.3 MAG test
Enkele jaren geleden heeft de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied1 in Nederland de MAG-test laten ontwikkelen. MAG betekent Maatschappelijk Aanvaardbaar Gedrag. De test richt zich met name op twee eigenschappen die een hond ongeschikt maken als gezelschapsdier of als fokdier van gezelschapshonden, namelijk overmatige angst en overmatige agressie.
1 De Raad van Beheer is het overkoepelend orgaan op kynologisch gebied voor Nederland, gevestigd in Amsterdam. De
Raad is aangesloten bij Féderation Cynologique Internationale ( F.C.I.) een overkoepelende organisatie op internationaal niveau.
1.4 Aanvullende fokeisen
De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland heeft voor de vijf genoemde rassen alvast aanvullende fokeisen gesteld. Zo mag uitsluitend gefokt worden met dieren die een stamboom hebben en de MAG-test met goed gevolg hebben afgelegd. De Regeling heeft twee doelen: voorkomen dat er in Nederland meer Pitbulls komen dan er thans zijn en voorkomen dat de bestaande Pitbulls op de openbare weg schade aanrichten aan mens of dier.
1.5 Registratieplicht
Een American Staffordshire Terriër heeft de uiterlijke kenmerken van een Pitbull. Voor honden van dit ras is het daarom van levensbelang dat zij geregistreerd zijn. Dat wil zeggen voorzien van een door de Féderation Cynologique Internationale ( F.C.I.) erkende stamboom. Registratie kan alleen plaatsvinden wanneer beide ouder dieren de MAG-test met goed gevolg hebben afgelegd.
Registratieplicht geldt ook voor de Staffordshire Bull Terriër (Engelse variant van dit ras). De MAG-test is hier echter nog niet verplicht. Ongeregistreerde American Staffordshire Terriërs en Staffordshire Bull Terriërs vallen onder de categorie Pitbullachtigen en lopen kans op inbeslagname, gevolgd door het laten doden van de hond.
2. TOEZICHT EN HANDHAVING
2.1 Schouwen van Pitbullachtigen
In Nederland is het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij officieel aangewezen als erkend schouwer. Daarnaast zijn er medewerkers van de Algemene Inspectie Dienst (AID) en gemeentelijke toezichthouders (hondenwachters die bij gemeenten zijn aangesteld als buitengewoon opsporingsambtenaar), die een cursus hebben gehad, gericht op het herkennen van Pitbulls ten behoeve van inbeslagneming.
Hun oordeel kan echter herroepen worden door een van de erkende schouwers. Indien een hond door een schouwer wordt aangemerkt als Pitbull, wordt het dier ter dood gebracht. Dit geldt ook voor rassen die niet door de FCI erkend zijn, zoals de rassen Boerboel en American Bulldog.
2.2. Kenmerken bijtincident met Pitbull Terriërs
Pitbull Terriërs worden al tientallen jaren gefokt op agressie, onder meer ten behoeven van hondengevechten. Indien het dier zich eenmaal heeft vastgebeten in zijn slachtoffer, laat het niet meer los. Hierdoor en door de vorm van de kaak is de letselschade per incident groot.
Uit onderzoek is gebleken dat de Pitbull Terriër kan aanvallen zonder aanwijsbare reden en zonder voorafgaande signalen die wijzen op een aanval.
Uit incidenten die zich hebben voorgedaan is gebleken dat door deze eigenschappen de Pitbull zeer gevaarlijk kan zijn voor mens en dier, terwijl het door de onvoorspelbaarheid van zijn gedrag moeilijk is dit gevaar uit de weg te gaan.
2.3 Fokken van Pitbull Terriërs
Wanneer er Pitbullachtige honden worden gefokt, worden ingevoerd, te koop worden aangeboden, of worden verkocht, dan wordt het verbod van artikel 73 lid 1 van de Gezondheids- en Welzijnswet Dieren (GWD)overtreden. Dit betreft dan een economisch delict, als zodanig genoemd in artikel 1 onder 2 van de Wet Economische Delicten.
2.4 Het houden van Pitbull Terriërs
Wanneer men dit type hond voorhanden heeft zonder dat hij is voorzien van het speciale identificatiemerk en het daarbij behorende dierenpaspoort, of hem buiten het eigen terrein uitlaat terwijl hij niet kort is aangelijnd en gemuilkorfd is, dan overtreedt men artikel 73 lid 2 van de Gezondheids- en Welzijnswet Dieren.
3. SANCTIES
Er bestaan twee mogelijkheden om op te treden, waarmee dit duurdelict kan worden voorkomen.
3.1 Administratiefrechtelijke sanctie
Ten eerste is in artikel 74 van de Gezondheids- en welzijnswet dieren voorzien in een administratiefrechtelijke sanctie waarbij de burgemeester tot het laten doden van het dier kan overgaan.
Uit het oogpunt van rechtszekerheid is in het tweede lid van dit artikel de mogelijkheid voor de houder van het dier geopend om verweer te voeren alvorens tot het doden wordt overgegaan. Daarbij is bepaald dat niet tot het doden wordt overgegaan als de houder binnen zes weken nadat de beslissing van de burgemeester is meegedeeld, een verzoek voor een voorlopige voorziening overeenkomstig artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht heeft ingediend en op dat verzoek niet afwijzend is beslist. Dit betekent dat eerst het oordeel van de rechter wordt afgewacht.
3.2 Strafrechtelijke sanctie
Ten tweede de strafrechtelijke mogelijkheden. In artikel 121 van de Gezondheids- en welzijnswet dieren wordt overtreding van artikel 73 lid 2 (het "houd" verbod) aangemerkt als een misdrijf. Er kan op grond van de artikelen 33a en 36c en artikel 94 en 134 van het Wetboek van Strafvordering overgegaan worden tot inbeslagname van de hond. Aan de strafrechter kan vervolgens door het OM verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer van de hond worden gevraagd.
Er bestaat te allen tijde voor de houder van de desbetreffende hond de mogelijkheid om aan een (duur)delict te ontkomen door vrijwillig over te gaan tot het laten doden van de hond.
4. UITVOERING GEMEENTE ASSEN
4.1 Bijtincidenten
Met de Politie regio Drenthe zijn de volgende afspraken gemaakt:
§ Indien er zich een bijtincident heeft voorgedaan neemt de milieupolitie van de gemeente Assen het onderzoek over.
§ Indien nodig vindt er aanwijzing, als gevaarlijke hond plaats, ingevolge artikel 2.4.20 van de Algemene Plaatselijke Verordening door het college van Burgemeester en wethouders.
§ Indien het gaat om een verboden hond van het Pitbull Terriër type, dan volgt er een strafrechtelijk optreden, proces verbaal en inbeslagname.
4.2 Taakverdeling geplande actie
Alle klachten met betrekking tot honden worden overgedragen aan de milieupolitie. Indien uit onderzoek blijkt, dat het een verboden hond betreft, dan wordt een gezamenlijk actie gepland met de AID. Machtigingen voor het binnen treden en assistentie van de politie worden door de milieupolitie geregeld. In Assen bestaan drie mogelijkheden voor in beslagname:
1. In beslagname op grond van artikel 2.4.20 APV en artikel 172 Gemeentewet, niet zijnde verboden honden;
2. Artikel 74 van de Gezondheids- en welzijnswet dieren gericht op verboden honden;
3. Strafrechtelijke mogelijkheden op grond van 33a en 36c en 94 en 134 van het Wetboek van Strafvordering.
4.3 Taakverdeling bij heterdaad
Bij een "heterdaad" bijtincident, gevaarzetting van een verboden hond, of bij ontdekking van een verboden hond met gevaarzetting kan niet worden gewacht op een geplande actie. Er dient direct actie te worden ondernomen. Dan wordt gebruik gemaakt van de bevoegdheid van artikel 74 van de Gezondheids- en welzijnswet dieren.
4.4. Ontwikkelingen
Sinds de invoering van het Meldpunt Stadsbeheer komt de milieupolitie steeds vaker in aanraking met klachten/meldingen van burgers over honden. Deze klachten hebben betrekking op geluidsoverlast, verwaarlozing, het houden van vechthonden en bijtincidenten.
Daarnaast worden veel klachten m.b.t. honden overgedragen door de politie en vinden er ook eigen opsporingsactiviteiten plaats.
4.5. Toekomstig mandaat tot inbeslagname verboden honden
De inbeslagname van verboden honden, zoals vermeld in bovenstaande situatie, op grond van artikel 74 GWD zal aan de milieupolitie worden gemandateerd. Voordat het mandaat in werking treedt volgen de medewerkers van de milieupolitie de cursus, die de medewerkers van de AID hebben gevolgd, gericht op het herkennen van Pitbulls ten behoeve van inbeslagname.
Door de regiopolitie worden normaal gesproken geen verboden honden in beslag genomen omdat de doorsnee politieman/vrouw niet beschikt over voldoende specifieke kennis.